Vatten i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
KontaktNyheterOm LeaderSmåprojektstödSöka projektstöd

Insatsområden

LEADER Mellansjölandet har sex insatsområden. Det är inom dessa det går att söka projektstöd. Nedan finns insatsområdena och tillhörande mål. Ett projekt måste huvudsakligen ligga inom ett insatsområde. Vill man jobba inom flera insatsområden får man söka flera projekt.

OBS! Det går inte längre att söka stöd till projekt inom Social- och Regionalfonden. Det påverkar insatsområde 1, 3, 4 och 6.

Insatsområde 1. Företagande och entreprenörskap

Inom Landsbygdsfonden möjliggör insatsområdet projekt där olika aktörer och företagare samverkar för att skapa sysselsättning i bygden dels genom att främja utveckling av befintliga företag, dels genom tillkomst av nya företag och nya produkter/tjänster. Det handlar om att finna möjligheten att med breda nätverk och finna lokala synergieffekter för att företagen skall bli starkare och mer konkurrenskraftiga. Att finna nya lösningar för företagsfinansiering är viktigt, då ordinarie kapitalmarknad ofta inte finns närvarande för småskaligt företagande på landsbygden. Likaså behövs nya idéer för företagens sätt att organisera sig internt och externt. Tillvaratagandet av den ökande turismen ingår i detta insatsområde. Inom Regionalfonden kan både projektstöd i enlighet med LEADER-metoden samt projektstöd till företag ges. Dessutom kan projektstöd riktade direkt till minst två företag som samverkar ges. Projekt som drivs i tätort eller syftar till att stärka kopplingen mellan stad och land, samt projektstöden till företag kommer att höra till Regionalfonden, övriga till Landsbygdsfonden.

Landsbygdsfonden
Mål 1: Ökade försörjningsmöjligheter på landsbygden
Mål 2: Nya produkter
Mål 3: Nya tjänster
Mål 4: Ökade möjligheter för nya finansieringar

Regionalfonden
Mål 1: Ökat antal arbetstillfällen
Mål 2: Ökat antal små och medelstora företag

Insatsområde 2. Förbättrad infrastruktur i vid mening (person- och varutransporter, lokal service, bredband)

Lokal service, transport- och kommunikationsmöjligheter är nödvändiga förutsättningar för att kunna bo och verka i en bygd. Insatsområdet handlar dels om att bromsa pågående försämringar i lokal service och även att åstadkomma förbättringar där det är möjligt. Så kallade lokala servicepunkter, som kan se olika ut, är eftersträvansvärda, liksom fungerande kollektivtrafik. Förstudier och lokala mobiliseringsinsatser, men inte investeringar, för att få tillstånd fibernät på landsbygden ligger inom insatsområdet, vilket hör till Landsbygdsfonden.

Landsbygdsfonden
Mål 1: Fler på landsbygden har tillgång till fibernät
Mål 2: Antalet infrastruktursatsningar i vid mening, ökar på landsbygden

Insatsområde 3. Attraktiv livsmiljö

Insatsområdet handlar om insatser för att underlätta att bo och verka i en bygd. Nya finansieringsmöjligheter eller organisationsformer för bostadsbyggande ingår i detta insatsområde. Det kan handla om att främja nytänkande vad gäller finansiering av nya lokala verksamheter, innovativa samarbets- och nätverksformer eller att skapa mötesplatser mellan producenter, konsumenter och finansiärer. Aktiviteter för unga är en viktig insats. Det kan dels vara frågan om insatser för unga, dels unga själva som driver enkla utvecklingsprojekt, då inom ramen för s k paraplyprojekt. Föreningslivet erbjuder invånare en aktiv fritid vilket gör området attraktivt. Föreningar kan också ses som mötesplatser för olika målgrupper, vilket ökar gemenskapen och den sociala sammanhållningen i bygden. Nya former för föreningsverksamhet bör belysas. Ett väl fungerande föreningsliv bidrar till ett attraktivt område som främjar landsbygdsutveckling. Att stärka meningsfulla sammanhang handlar även om att bygga broar och synergier mellan projekten. Insatsområdet kan också innehålla projekt som genom berättelser förstärker områdets attraktivitet och identitet, stolthet och självkänsla hos invånarna. Projekt som drivs i tätort eller syftar till att stärka kopplingen mellan stad och land hör till Socialfonden, övriga till Landsbygdsfonden.

Landsbygdsfonden
Mål 1: Stärkt lokal identitet
Mål 2: Ökad social hållbarhet
Mål 3: Jämna ut åldersfördelningen på landsbygden
Mål 4: Livskraftigt föreningsliv
Mål 5: Ökat bostadsbyggande

Socialfonden
Mål 1: Stärka och sprida den lokala identiteten
Mål 2: Minska segregationen

Insatsområde 4. Effektiva energilösningar och minskade koldioxidutsläpp

Projekten som kan beviljas stöd handlar om energieffektiviseringar, övergång till förnybar energi samt projekt som minskar koldioxidutsläpp, till exempel nya klimatsmarta lösningar på person- och varutransporter. Insatserna är inte investeringar, utan förstudier, analyser och information. Projekt för mer lokalt producerad och distribuerad mat ryms också inom insatsområdet. Projekt som drivs i tätort eller syftar till att stärka kopplingen mellan stad och land hör till Regionalfonden. övriga till Landsbygdsfonden.

Landsbygdsfonden
Mål 1: Minska koldioxidutsläppen och effektivisera energianvändningen
Mål 2: Skapa attitydförändringar för ökad energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp

Regionalfonden
Mål 1: Minska koldioxidutsläppen och effektivisera energianvändningen

Insatsområde 5. Ökad klimattålighet

Insatsområdet innehåller mindre projekt, såsom analyser, förstudier och utbildningsinsatser, med mål att uppmärksamma och förbereda samhället mot negativa konsekvenser av ett varmare klimat. Vad händer i bygden t ex vid ett "100-års regn", som i Hallsberg 2015? Eller torka och skogsbrand som i Ljusdal 2018? Insatsområdet hör till Landsbygdsfonden.

Landsbygdsfonden
Mål: Ökad spridning av kunskap om hur ökad klimattålighet uppnås

Insatsområde 6. Kapacitetsutveckling och lärande


Insatsområdet omfattar både Landsbygdsfonden och Socialfonden. Begreppet "kapacitetsutveckling" innefattar mer än enbart kompetensutveckling och förmåga,
t ex "empowerment", rätt kontakter, rätt sammanhang samt reella påverkansmöjligheter. Projekten i Socialfonden är en del av arbetsmarknadspolitiken och handlar om att med kapacitetsutveckling och integration stärka personer som är utsatta för segregering och som har svag ställning på arbetsmarknaden. Projekten kan även ske i Kumla och Örebro stad. Inom Landsbygdsfonden är insatsen att höja kompetensen hos företagare och anställda för att genom utveckling och diversifiering skapa tillväxt i företagen.

Landsbygdsfonden
Mål: Ökad kompetens och tillväxt i företagen

Socialfonden
Mål 1: Stärka anpassningsförmågan för sysselsatta
Mål 2: Stärkt anställningsbarhet för personer långt från arbetsmarknaden
Mål 3: Integrera nyanlända

© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype